Zoek
Sluit dit zoekvak.

Identiteit ondernemer

Handelsnaam:
Codedesign / Kipi

Vestigingsadres:
Krommeweg 1b
2988CB Ridderkerk

Telefoonnummer: 0654661441
E-mailadres: fe***@co********.nl

KvK-nummer: 56408102
Btw nummer: NL135139326B02

 

Toepasselijkheid

Het aanbod

De overeenkomst

Herroepingsrecht

 Kosten in geval van herroeping

 Uitsluiting herroepingsrecht

 De prijs

 Conformiteit en Garantie

Levering en uitvoering

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Betaling

Klachtenregeling

Geschillen

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl

Adres

U dient uw juiste adres en e-mailadres en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl door te geven. Indien u verhuisd bent zonder dit aan Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl kenbaar te maken, dan geldt een bezorging op het laatst aan Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl kenbaar gemaakte huisadres als een geldige bezorging. Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt doordat de bezorging niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Garantie

Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl geeft een garantie van 6 maanden op de door haar geleverde artikelen. De datum van aflevering geldt als ingangsdatum voor de garantie. De bij aflevering verstrekte factuur of leverbon geldt als garantiebewijs. Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Gedurende deze periode worden alle gegronde klachten kosteloos verholpen. Indien een gegronde klacht niet verholpen kan worden, dan heeft u naar keuze de mogelijkheid de koopovereenkomst ongedaan te maken of een korting op de koopprijs te accepteren. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat op u over na betaling van het verschuldigde aankoopbedrag. Het risico van de geleverde artikelen gaat op u over op het moment van aflevering. Zowel het deelnemen aan een workshop alswel het gebruik van de materialen en producten geschieden op eigen risico. Kipi/ Codedesign/ Aanhetlijntje.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade. U dient alle sloten koorden en overige materialen alvorens gebruik goed te controleren op schade en/of gebreken.

Betalen

U kunt bij Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl op de volgende manieren betalen:

Betaalopdrachten aan bank-, creditcard- en betaalinstellingen komen voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betalen geeft. Bij retourzendingen betalen wij op dezelfde wijze terug als u aan ons heeft betaald.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl. De verantwoordelijke hiervoor is Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl, Krommeweg 1b,2988CB Ridderkerk. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl of zorgvuldig door Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding, managementinformatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Codedesign/Kipi/Aanhetlijntje.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden of u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.